Znaczenie wlasnej dzialalnosci

Działalność gospodarcza ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego oraz postępu gospodarczo-społecznego. Dla rozwoju gospodarczego jej znaczenie jest, oczywiście, większe, gdyż obejmuje ona więcej działań niezbędnych. Natomiast do postępu ekonomiczno-społecznego, przyczyniają się w znacznie większym stopniu działania pozagospodarcze. Obserwacja i ocena działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i postępu ekonomiczno-społecznego oraz ich skutków wymagają stosowania odpowiednich narzędzi, głównie miar pozwalających uchwycić zmiany różnych zjawisk w czasie oraz ich zróżnicowanie w przestrzeni. Dość naturalnym dążeniem obserwatora wszelkich złożonych procesów i zjawisk jest możliwie najbardziej całościowe ich ujęcie i wyrażenie za pomocą jak najmniejszej liczby wskaźników, a więc dążenie do stosowania mierników syntetycznych. Próby takie podejmuje się także w odniesieniu do badania rozwoju gospodarczego i postępu ekonomiczno-społecznego, zwłaszcza przy porównaniach międzynarodowych. Próbuje się nawet stosować jeden odcinkowy miernik osiągnięć, zwłaszcza w ocenie rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach najbardziej propagowane są i budzą najwięcej nadziei (z punktu widzenia celów poznawczych, a także planistycznych) rozbudowane systemy wskaźników ekonomiczno-społecznych, których poszczególne elementy służą do oceny odpowiednich dziedzin sytuacji gospodarczej i społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>