zbilansowanie planu

Zbilansowanie planu jest koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem konstrukcji planu poprawnego pod względem metodologicznym. Planów zbilansowanych, wewnętrznie zgodnych, może być bowiem wiele. Sprawa polega wobec tego na wyborze wariantu najlepszego. Toteż warunek wewnętrznej zgodności jest niewystarczający: plan powinien być optymalizowany. Optymalnym można nazwać taki wariant planu, który pozwala osiągnąć dane cele w sposób pełniejszy i w większym stopniu niż inne możliwe warianty. Dzięki rozwojowi metod analizy matematycznej i ich zastosowań rachunek optymalizacyjny może z powodzeniem służyć rozwiązywaniu cząstkowych problemów, takich jak optymalizacja produkcji różnych wyrobów lub wielkości jednostek produkcyjnych (przedsiębiorstw) czy alokacja zasobów z punktu widzenia określonych celów. Dorobek analityczny w tych dziedzinach stwarza perspektywy optymalizacji w skali makroekonomicznej w zakresie znacznie szerszym niż dotychczas. Nowe możliwości w dziedzinie optymalizacji decyzji, w tym także decyzji o charakterze makroekonomicznym, stwarza modelowanie ekonome-tryczne. Lecz i te metody nie są oczywiście pozbawione mankamentów. Z reguły bowiem odpowiedzi, jakich udziela model makroekonomiczny, dotyczą rezultatu końcowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>