Wzrost produkcji

Gdy w Wielkiej Brytanii wzrost produkcji osiągano przede wszystkim dzięki przestawieniu fabryk cywilnych na potrzeby wytwórczości zbrojeniowej, to w Stanach Zjednoczonych i w innych pozaeuropejskich krajach koalicji antyhitlerowskiej (Kanada, Australia, Ameryka Południowa) następowało to głównie w wyniku forsownej budowy nowych przedsiębiorstw. Akcję tę w znacznym stopniu finansowały rządy. Np. w Stanach Zjednoczonych państwo pokryło 77%> kosztów wszystkich inwestycji w przemyśle wojennym. Całokształtem spraw związanych z problematyką gospodarki wojennej kierowało w Stanach Zjednoczonych Biuro do Spraw Mobilizacji Wojennej. Nadzorowało ono i koordynowało działalność wyspecjalizowanych agencji rządowych i społecznych, jak np. Rada Produkcji Wojennej, Administracja Naftowa, Biuro do Spraw Stabilizacji Ekonomicznej, Wojenna Rada Pracy, Wojenna Komisja Zasobów Ludzkich, Administracja Żywnościowa. Dzięki przestawieniu przemysłu na tory wojenne w okresie II wojny światowej Wielka Brytania wyprodukowała 25 tyś., a Stany Zjednoczone 87 tyś. czołgów. Odpowiednio przemysł brytyjski wytworzył 125 tyś., a amerykański 297 tyś. Samolotów. Proporcjonalnie do tego rozbudowywano wytwórczość dział, amunicji, samochodów, silników itp. Samych tylko bomb lotniczych wyprodukowano w Anglii l mln t, a w Stanach Zjednoczonych dalsze 6 min t.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>