Wybuch wojny

W drugiej połowie lat trzydziestych bieg wydarzeń zmierzał do nowego konfliktu światowego. Niemcy hitlerowskie, sprzymierzone z Włochami oraz Japonią, dążyły do podporządkowania sobie świata. W lipcu 1936 r. w Hiszpanii wybuchł skierowany przeciwko republice bunt pod przywództwem gen. Franco. Wkrótce zyskał on poparcie Niemiec i Włoch i po kilku latach okrutnej wojny domowej w Hiszpanii zwyciężyła dyktatura faszystowska. 12 marca 1938 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Wiednia, dokonując przyłączenia (Anschlussu) Austrii do III Rzeszy. 29 września tegoż roku w Monachium konferencja szefów rządów Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji zaakceptowała żądanie A. Hitlera, by okroić obszar ziem czeskich na rzecz Niemiec. Decyzję tę narzucono Czechosłowacji, która zarazem na ultymatywne żądanie Polski musiała przekazać niewielkie terytorium tzw. Zaolzia, a wkrótce południowe ziemie Słowacji oddała Węgrom. Polska zajęła również niewielkie skrawki pogranicznych terytoriów słowackich, m.in. Spiszą i Orawy. W połowie marca 1939 r. wojska hitlerowskie zajęły pozostałe ziemie czeskie, ustanawiając tzw. Protektorat Czech i Moraw, z pseudoautonomicznymi władzami. We wschodniej części Republiki powstało państwo słowackie, które wkrótce oddało się „pod opiekę” Hitlerowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>