Wartosc uzytkowa

Wartość użytkowa poszczególnych rodzajów produktów jest wynikiem wyuczonej pracy określonego rodzaju, tj. pracy określonego zawodu i nabytych w nim kwalifikacji (hutnika, górnika, tokarza itd.). Pracę określonego rodzaju nazywamy pracą konkretną. W produkcji przemysłowej produkt i jego wartość użytkowa są z reguły wynikiem zespołowej pracy konkretnej tzw. robotnika łącznego (w produkcji rzemieślniczej jest to wynik pracy indywidualnej, np. pracy szewca, krawca itd.). Stopień użyteczności produktów, a więc ich jakość, jest nie tylko efektem poziomu kwalifikacji i staranności danej pracy konkretnej, lecz i ilości pracy zużytej na wytworzenie tych produktów. Dotyczy to wszystkich produktów, które nie mają jednorodnego charakteru (radioodbiorniki różnią się więc klasą, czyli jakością odbioru itd. to samo można powiedzieć o wszystkich innych produktach z wyjątkiem jednorodnych surowców i produktów organicznych, np. zboża). Radioodbiornik hi-fi jest oczywiście droższy od standardowego, pralka automatyczna droższa od pralki zwykłej itd. Mówimy, że produkty te mają różną wartość. Różnice te zależą od ilości pracy niezbędnej do wytworzenia tych produktów. Do wytworzenia każdego produktu, niezależnie od jego rodzaju, jest niezbędne wydatkowanie ludzkiej pracy w znaczeniu fizjologicznym, tzn. wydatkowanie energii mięśni sterowanej przez mózg człowieka. W tym ujęciu praca ludzka ma jednoznaczny charakter. Abstrahujemy w tym ujęciu od konkretnego charakteru pracy. Mówimy o pracy jako takiej, o pracy ludzkiej w ogóle, o pracy abstrakcyjnej. Praca abstrakcyjna jest to więc wydatkowanie energii ludzkiej w procesie wytwarzania produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>