uspolecznienie planowania

Odmiennie niż w systemie centralistycznym, w którym wyraźna jest tendencja do skracania okresów planowania, podstawą planowania strategicznego są plany wieloletnie. Ponadto hierarchiczne podporządkowanie planów niższych szczebli planowi centralnemu ustępuje na rzecz innego typu mechanizmów. Przeważają wśród nich przepływy informacji miedzy różnymi szczeblami i na tej podstawie, za pomocą konsultacji i umów gospodarczych, dochodzi do koordynacji działań. Bardzo ważną cechą planowania strategicznego, która wynika z tendencji systemu zarządzania, jest uspołecznienie procesu planowania. Oznacza to, że w konstrukcji planu silnie eksponuje się cele społeczne i rozszerza się udział organów przedstawicielskich i społeczeństwa w nadawaniu planom ostatecznej treści. Służy temu m. in. sporządzanie wariantów planu, które łącznie z szeroką wyjaśniającą informacją poddaje się ocenie społeczeństwa. Uspołecznienie planowania znajduje też wyraz w uspołecznieniu procedury planistycznej na szczeblu przedsiębiorstw i w znacznym zwiększeniu, także w tej dziedzinie, roli samorządów pracowniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>