uklad celow

Wybór i zestawienie w planie układu celów nadrzędnych należy do bodaj najbardziej skomplikowanych problemów decyzyjnych. Ponieważ brakuje odpowiednich mechanizmów, GOD kieruje się informacjami dotyczącymi stanu, możliwości i przyszłych potrzeb w określonych dziedzinach, uwzględnia tendencje rozwojowe i zmieniające się możliwości, wykorzystuje porównania z innymi krajami. Szczególnej wagi nabiera w związku z tym metoda społecznej weryfikacji, polegająca na ocenie przedstawionych do dyskusji wariantów planu centralnego. W społecznej ocenie wariantów planu nie można jednak abstrahować od tego, że wyboru dokonuje się zawsze przy ograniczonych środkach w porównaniu z wielością celów. Dlatego wśród kryteriów oceny wariantów, obok kryteriów zaspokajania potrzeb, nie powinno zabraknąć takich, które wyrażają warunki i szansę racjonalnego wykorzystania istniejących ł tworzonych zasobów. Decydujące znaczenie, rozstrzygające o powodzeniu realizacji planu, ma stosunek przedsiębiorstw do nadrzędnych celów społeczno-gospodarczych. Przedsiębiorstwo socjalistyczne dąży do osiągania własnych celów w sposób naturalny, ponieważ jest zainteresowane w ich urzeczywistnianiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>