Towar i wartosc

W gospodarce kapitalistycznej i socjalistycznej wytworzone produkty są z reguły towarami. Towar jest to produkt pracy ludzkiej będący przedmiotem wymiany, tzn. kupna-sprzedaży. W produkcji przemysłowej tylko minimalna część nie jest produkcją towarową (są to produkty przeznaczone na własne potrzeby zakładu pracy). Także dominująca część produkcji rzemieślniczej jest produkcją towarową. Tylko w produkcji rolnej znaczna część nie jest produkcją towarową jest przeznaczana do dalszej produkcji (zboże na paszę, na siew itd.) oraz na samozaopatrzenie rodzin rolniczych. Jednakże w wysoko wyspecjalizowanej produkcji rolnej towarowość produkcji sięga niemal 100% (gospodarstwa owocowo-warzywne itd.). W poprzednich formacjach społecznych przeważająca część produktów nie była towarami. Dominowało w nich rolnictwo, a latyfundia feuda-łów czy właścicieli niewolników tylko niewielką część swej produkcji sprzedawały do miast lub eksportowały. Feudalny zaś chłop prowadził w zasadzie gospodarkę naturalną, pracując na pańskim bądź dostarczając daninę feudałowi. Każdy produkt ma określoną użyteczność, służy zaspokajaniu określonych potrzeb ludzi. Zdolność dóbr do zaspokajania tych potrzeb nazywamy wartością użytkową. Wartość użytkowa poszczególnych produktów nie jest bynajmniej jednakowa. Stopień ich użyteczności, tj. trwałość, niezawodność w użytkowaniu itd., może być różny. Stopień użyteczności produktów nazywamy ich jakością. Jest zrozumiałe, że produkt jako towar musi mieć wartość użytkową. Gdyby nie mógł zaspokoić żadnej potrzeby, a więc nie miał wartości użytkowej — nie znalazłby nabywcy nie byłby więc towarem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>