system zarzadzania

System zarządzania obejmuje ogół metod i środków kształtowania procesów gospodarczych oraz struktur organizacyjnych i instytucji, służących organizowaniu, regulowaniu i kontroli przebiegu tych procesów. Planowanie centralne jest głównym i najważniejszym narzędziem systemu zarządzania. System zarządzania może być centralistyczny, i wtedy wykorzystuje się w nim głównie metody nakazowe, bądź zdecentralizowany, z przewagą metod parametrycznych. Żaden z tych systemów nie występuje w czystej postaci. System zarządzania nazywamy centralistycznym, gdy w gospodarowaniu przeważają administracyjne nakazy i zakazy, a struktura organizacyjno-instytucjonalna zapewnia hierarchiczne podporządkowanie ogniw niższych szczebli ogniwom usytuowanym na wyższych szczeblach. W systemie tym występują pośrednie ogniwa zarządzania między przedsiębiorstwem jako jednostką podstawową a centrum, czyli Głównym Ośrodkiem Decyzyjnym (GOD). Tymi ogniwami pośrednimi są np. resortowe ministerstwa, urzędy centralne, zjednoczenia branżowe i inne, o funkcjach zarządu administracyjno-gospodarczego i rozbudowanych funkcjach kontrolnych. Rola przedsiębiorstw sprowadza się w zasadzie do funkcji wykonawczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>