Sprawnosc dzialania ekonomicznego

Stopień sprawności działania ekonomicznego mechanizmu wytwarzania towarów określa się za pomocą mierników efektywności produkcji. Pojęcie to jest zsyntetyzowanym wyrazem całokształtu jakości oraz działania i wykorzystania czynników produkcji, a więc jakości i nowoczesności środków trwałych oraz ich wykorzystania, oszczędności zużycia surowców i materiałów, stopnia optymalizacji nakładów pracy żywej na jednostkę produktu, czyli poziomu wydajności pracy. Złożoność czynników produkcji i ich wykorzystania sprawia, że nie może być jednego uniwersalnego miernika efektywności produkcji. Najbardziej ogólne z nich są ujmowane za pomocą następujących relacji: wartość produkcji (czystej bądź globalnej) do wartości środków trwałych i obrotowych bądź tylko środków trwałych ten drugi wskaźnik nazywamy miernikiem produkcyjności majątku trwałego. Drugą grupę stanowi relacja zysku do wartości środków trwałych i obrotowych (czyli do kapitału) lub do kosztów produkcji bądź sumy sprzedaży. Trzecią grupę stanowią mierniki: poziomu wydajności pracy, poziomu jednostkowych kosztów produkcji,struktury kosztów itd. (Rozwinięta statystyka przedsiębiorstw operuje kilkudziesięcioma miernikami oceny ich działalności).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>