rozwoj w socjalizmie

Ponieważ strategie rozwoju kształtują przyszłą konsumpcję, więc przy ich opracowywaniu trzeba uwzględniać kierunki postępu technicznego w gospodarce, zwłaszcza zaś możliwości pojawiania się nowych produktów, a także zmian kosztów wytwarzania poszczególnych wyrobów. Opracowując w ten sposób strategię rozwoju, Centrum może określać cele dla poszczególnych dziedzin wytwórczości. Określenie celów, do których osiągnięcia powinna zmierzać działalność gospodarcza, nie przesądza jednak tempa, w jakim mogą być realizowane zadania przydzielane poszczególnym dziedzinom. Można np. założyć szybsze osiąganie celów w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, zwalniając odpowiednio realizację zadań w dziedzinie motoryzacji lub na odwrót. Decyzje podejmowane w tej kwestii powinny odzwierciedlać preferencje społeczne. Jednym ze sposobów zbliżania opracowywanych przez Centrum programów rozwoju do tych preferencji może być sporządzanie wariantów struktury celów oraz tempa ich osiągania i pozostawienie wyboru jednego z kilku wariantów reprezentantom różnych grup społecznych. Warianty programu, wyrażające różne możliwości zaspokajania potrzeb, powinny oczywiście odpowiadać realnym warunkom, o których z kolei decyduje charakter istniejących zasobów oraz poziom efektywności ich wykorzystania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>