Redystrybucja

Redystrybucja dochodu narodowego za pośrednictwem budżetu ma charakter przymusowy (w sensie prawnym) i polega na ściąganiu części dochodów ludności, jednostek gospodarczych, instytucji itp., a następnie na podziale tak zgromadzonych środków między różne cele lub grupy ludności odpowiednio do przyjętej w danym okresie polityki budżetowej15. Redystrybucja dochodu narodowego za pośrednictwem rynku jest wynikiem zachowań podmiotów gospodarczych bezpośrednio uczestniczących w procesach rynkowych oraz dokonuje się pod wpływem warunków panujących na rynku, w większym lub mniejszym stopniu także regulowanych przez państwo. Rynkowe usługi niematerialne, podobnie jak część wydatków budżetowych, pośredniczą w przekazywaniu uprawnień do podziału dochodu narodowego na rzecz osób nie uczestniczących w żaden sposób (pracą, własnością) w jego wytwarzaniu. Ostateczny podział dochodu narodowego to wynik działania wszelkich jego mechanizmów. Ma on swój aspekt rzeczowy, t j. strukturę funduszy według ich ostatecznego przeznaczenia, oraz aspekt społeczny, tj. strukturę udziału klas i warstw społecznych w użytkowaniu dochodu narodowego. Tymi .dwoma aspektami, czy przekrojami, ostatecznego podziału dochodu narodowego zajmujemy się w dwóch kolejnych podrozdziałach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>