realnosc planu

Realność planu polega na takim jego ustaleniu, aby niewielkie było ryzyko jego niewykonania. Wydaje się to skądinąd oczywiste. Trzeba jednak z góry odrzucić takie warianty planu, które przewidują pozostawienie znaczniejszych nadwyżek nie wykorzystanych środków, ponieważ byłoby to marnotrawstwem. Należy tylko uwzględnić w planie rezerwy zabezpieczające gospodarkę przed skutkami nieprzewidzianych wypadków losowych oraz rezerwy chroniące przed możliwymi napięciami bilansowymi. Napięcia te powstają np. wtedy, kiedy rzeczywiste dostawy określonego surowca będą mniejsze od przewidywanych, co stworzy trudności w wykonaniu zaplanowanej ilości wyrobów wytwarzanych z tego surowca. Prawdopodobieństwo pojawiania się napięć z powodu niedoboru surowców krajowych i importowanych, materiałów pomocniczych, półfabrykatów i urządzeń, a więc licznych „wąskich gardeł”, jest tym większe, im bardziej ambitne i „mobilizujące” jest planowanie. Dążenie do maksymalnego wyzyskania zasobów przesiania, zwłaszcza w systemie planowania centralistycznego, wiele istotnych zagrożeń. Napięte plany, ustalane na granicy realności, okazują się często niewykonalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>