Prywatna wlasnosc

Początkowo okupanci spodziewali się, że przywrócenie prywatnej własności ziemi pozwoli pozyskać przeciwko władzy radzieckiej przynajmniej część ludności chłopskiej. Wkrótce jednak względy te zeszły na plan dalszy i niemal wyłącznym motywem stała się chęć uzyskania z podbitych obszarów jak największych ilości produktów rolnych, bez względu na warunki życia ludności. Okupowane ziemie radzieckie stały się terenem bezlitosnej eksploatacji zasobów naturalnych, siły roboczej oraz mienia. W październiku 1943 r. H. Himmler stwierdził w przemówieniu wygłoszonym w Poznaniu: „Czy inne narody żyją w dobrobycie, czy też zdychają z głodu, interesuje mnie tylko w tej mierze, w jakiej potrzebujemy ich jako nie-•wolników dla naszej kultury: w innym sensie mnie to nie interesuje. Czy 10 000 rosyjskich bab zginie lub nie z wycieńczenia przy budowie rowu -przeciwczołgowego, interesuje mnie wyłącznie w tym stopniu, czy rów przeciwczołgowy jest gotów dla Niemiec”. Natomiast na zachodzie Europy konfiskaty całych przedsiębiorstw imały zasięg znacznie skromniejszy. Okupanci główną uwagę zwrócili tam na formy pośredniego uzależniania istniejącego potencjału gospodarczego. W większym stopniu nieodpłatnemu przejęciu podlegały zapasy .surowców i wyrobów gotowych. W państwach zachodnich Niemcy starali się przede wszystkim uzależnić od siebie przemysł pracujący na potrzeby wojny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>