Procesy gospodarowania

Obserwacja procesów gospodarowania wskazuje, że charakteryzują się one określonymi prawidłowościami są to zjawiska, które w danych procesach stale powtarzają się, stale występują. Weźmy najprostszy przykład. Otóż w procesie wymiany zawsze wysoki wzrost dostaw danego produktu wywołuje spadek jego ceny, i odwrotnie — spadek dostaw wywołuje wzrost ceny. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne przy dostawach produktów zależnych od urodzaju (np. owoce) lub dostawach określanych przez sezonowość produkcji (jaja). Podobnego rodzaju prawidłowości dotyczą wszystkich dziedzin gospodarowania. Jeżeli odczuwa się brak siły roboczej w danej dziedzinie, np. w rolnictwie, to poziom płac robotników rolnych będzie wysoki. Inaczej sytuacja kształtuje się, jeśli występuje nadmiar rąk do pracy (bezrobocie). Prawidłowości procesów gospodarowania można rozłożyć na pewne elementy stale powtarzających się związków przyczynowo-skutkowych występujących w kontaktach ekonomicznych między ludźmi. W podanym przykładzie wysoki wzrost dostaw owoców jest przyczyną spadku ich ceny, a spadek cen — skutkiem. Podobny związek przyczynowo-skutkowy występuje w przykładzie płacy robotników rolnych (brak najemnej siły roboczej w rolnictwie jest przyczyną, a wzrost płacy robotników rolnych — skutkiem). Są to najbardziej proste związki przyczynowo–skutkowe występujące w prawidłowościach procesów gospodarowania. Dominująca ich cześć ma bardziej skomplikowaną i złożoną strukturę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>