Praca prosta

Praca prosta to praca niewykwalifikowana, nie wymaga ona uprzedniej nauki. Praca złożona jest to praca wymagająca uprzedniego wykształcenia zawodowego. Praca wysoko .złożona, np. inżyniera, wymaga wielu lat nauki i praktyki zawodowej. Godzina pracy złożonej zawiera przeto cześć pracy niezbędnej do zdobycia kwalifikacji. Praca złożona jest niejako pomnożoną pracą prostą. Godzina pracy wysoko złożonej może się równać nawet kilku godzinom pracy prostej. Wytwarza więc w ciągu jednostki czasu odpowiednio więcej wartości niż praca prosta. Także i w tym przypadku nie ma bezpośredniego miernika różnic między pracą prostą i złożoną nie można bezpośrednio obliczyć, o ile więcej wartości w jednostce czasu wytwarza ta druga niż pierwsza. (Różnice te znajdują pośredni wyraz w różnicach poziomu płac). Wartość towarów nie jest stała, ulega zmianie wraz ze zmianą społecznie niezbędnego czasu pracy do ich wytworzenia. Postęp techniczny, wynalazczość, prowadzące do stosowania coraz bardziej nowoczesnych narzędzi produkcji i technologii wytwarzania, a także postępy racjonalizacji pracy są głównymi czynnikami sprawiającymi, że czas pracy społecznie niezbędny do wytwarzania dominującej części towarów ma tendencję malejącą. Wartość towarów ma więc także tendencję zniżkową. Ale napotyka ona kontrtendencje. Nowoczesne narzędzia produkcji wymagają wzrostu kwalifikacji pracy. Wydobywanie surowców wymaga z reguły coraz większych nakładów pracy (sięganie do głębiej położonych bądź bardziej odległych złóż bogactw naturalnych). W miarę rozwoju przemysłu rosną nakłady pracy na ochronę środowiska naturalnego. Wszystko to przeciwdziała zmniejszaniu wartości towarów. Społeczeństwo pokonuje jednak te trudności ogólną tendencją jest, że człowiek wytwarza w jednostce czasu pracy (godzinie, roku) stopniowo coraz więcej produktów. Zmniejsza się więc stopniowo ich wartość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>