Postep gospodarczy

Począwszy od drugiej połowy XVI wieku siły wytwórcze w produkcji nierolniczej poczęły czynić dość znaczne postępy. Dzięki wynalazkom rozpoczął się rozwój produkcji górniczej na większą skalę. To samo dotyczyło produkcji hutniczej i innych dziedzin produkcji (produkcji cukru, papieru itd.). W XVII wieku, dzięki wynalezieniu krosna dziewiarskiego, szybko poczęło się rozwijać włókiennictwo. Feudalny system produkcji cechowej nie odpowiadał już tej sytuacji. Postępy rozwoju sił wytwórczych wymagały prowadzenia produkcji na większą skalę. Bogate mieszczaństwo zakładało fabryki, zwane manufakturami, w których zatrudniało znaczną liczbę robotników. Była to już produkcja kapitalistyczna . Jednakże feudalny sposób gospodarowania hamował jej rozwój, hamował zwłaszcza dopływ siły roboczej do manufaktur, gdyż ludność wiejska nie miała prawa opuszczać wsi. Ponadto nowe, wzbogacone na prowadzeniu manufaktur mieszczaństwo (burżuazja) było pozbawione praw, którymi cieszyła się szlachta, nie mówiąc już o licznych feudalnych przepisach krępujących rozwój działalności gospodarczej według zasad kapitalistycznych. Rosnąca w siłę burżuazja doprowadziła w drodze rewolucyjnych przemian do obalenia feudalizmu. Manufakturowy rozwój produkcji przemysłowej rozpoczął się najwcześniej w Anglii, a następnie we Francji, dlatego też w krajach tych jako pierwszych feudalny sposób produkcji został zastąpiony przez kapitalistyczny sposób produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>