Podzial dochodu nardowego

O uczestnictwie w podziale dochodu narodowego i ostatecznym jego wyniku decydują podstawowe cechy ustroju społeczno-ekonomicznego, W ramach którego działa dana gospodarka narodowa, a wśród tych cech przede wszystkim struktura własności środków produkcji, cele gospodarowania i systemy wartości etycznych. Charakter własności środków produkcji określa strukturę klasową danego społeczeństwa, sposób uczestniczenia poszczególnych klas w wytwarzaniu dochodu narodowego, a w konsekwencji i w jego podziale. W zależności od celu gospodarowania (może nim być np. maksymalizacja bogactwa, maksymalizacja wartości dodatkowej, jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa) oraz od systemu dominujących w danym społeczeństwie wartości etycznych (humanitaryzm, sprawiedliwość, egalitaryzm, elitaryzm) kształtują się postawy i zachowania klas i grup społecznych cele te i systemy wartości oddziałują na kierunki świadomej redystrybucji dochodów. W dwu współcześnie dominujących ustrojach: kapitalistycznym i socjalistycznym główne układy społeczne22 charakteryzują się, jak wiadomo, różną strukturą, co wynika z różnic między kapitalistyczną i socjalistyczną własnością środków produkcji. Te różnice w strukturze społecznej, dające o sobie znać już w sferze wytwarzania dochodu narodowego, mają wpływ na jego pierwotny podział — zarówno na prawa rządzące tym podziałem jak i na formy oraz wielkość powstających w nim pierwotnych dochodów ludności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>