Podstawy gospodarowania

Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu społecznym, to znaczy gospodarowaniu w skali państwa, kraju, czyli gospodarki narodowej. Gospodarka ta składa się z wielu działów, takich jak: przemysł, rolnictwo, transport itd. Naukami o specyfice gospodarowania w skali tych działów są odpowiednio: ekonomika przemysłu, ekonomika rolnictwa, ekonomika transportu itd. (Nazwa „ekonomia” jest skrótem nazwy „ekonomia polityczna” są to tożsame wyrażenia). Gospodarowanie społeczne jest procesem działalności gospodarczej społeczeństwa (danego państwa, kraju) składającym się z procesów produkcji, podziału i wymiany dóbr oraz ich zużywania (konsumpcji). W procesie gospodarowania biorą udział podmioty gospodarujące, tzn. ludzie uczestniczący w produkcji dóbr itd. bądź także ich organizacje i instytucje. W kapitalizmie podstawowymi podmiotami gospodarczymi są robotnicy i kapitaliści — właściciele przedsiębiorstw, a współcześnie także państwo kapitalistyczne. W socjalizmie występują także trzy główne podmioty gospodarujące: robotnicy i pracownicy, przedsiębiorstwa, państwo. Odmienność ustroju socjalistycznego od kapitalistycznego sprawia, że rola i charakter tych podmiotów wykazuje jakościowe różnice w porównaniu z kapitalizmem. Zarówno w kapitalizmie, jak i w socjalizmie produkowane są te same dobra (różnice dotyczą głównie ich jakości), a jednak gospodarowanie społeczne jest różne w obu tych ustrojach. Podstawą tego są odmienne rodzaje własności środków produkcji, w ramach których odbywa się wytwarzanie dóbr. Ile i jakich dóbr wytwarza dane społeczeństwo — zależy to od sił wytwórczych, a także rodzajów własności jako podstawy sposobu oraz form gospodarowania społecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>