Podatki w cenach

Świadomość wpływu zróżnicowanych obciążeń cen podatkami pośrednimi oraz zróżnicowanej rentowności cen na wyniki rachunku dochodu narodowego ma pierwszorzędne znaczenie dla wszelkich analiz struktury dochodu. Gdy się bierze pod uwagę właśnie tak ukształtowane ceny, to w ujęciu pieniężnym wkład poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej (czy innych jej części) do tworzenia dochodu narodowego wygląda inaczej niż ich wkład w ujęciu rzeczowym. Podobne różnice dostrzeżemy analizując udział różnych gałęzi czy grup podmiotów gospodarczych w podziale dochodu narodowego, a także jego podział na różne cele. Na przykład rentowność cen produktów rolnych niższa niż rentowność dóbr przemysłowych czy usług materialnych zmniejsza znaczenie rolnictwa w obrazie struktury tworzenia dochodu narodowego12. Podobnie jeśli celowo utrzymuje się w regulowanych cenach dóbr inwestycyjnych tylko niską rentowność, natomiast ceny dóbr konsumpcyjnych obciąża się wysokim podatkiem obrotowym, to udział konsumpcji w podziale dochodu narodowego wydaje się większy. Świadomość zróżnicowania wewnętrznej konstrukcji poszczególnych cen oraz zmian relacji ich poziomów ma pierwszorzędne znaczenie w dokonywaniu analizy struktury dochodu narodowego. Natomiast przy analizie dynamiki tego dochodu traktowanego jako całość w grę wchodzi jeszcze charakter cen: ich stałość lub zmienność. Jeśli dynamikę dochodu narodowego wylicza się w cenach bieżących (a więc na ogół zmiennych), to ukazuje ona zmiany jego wartości pieniężnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>