dyskryminacja

Uprzedzenia i przesądy to tylko formy nastawienia (attitudc). Kwestią pozostaje teraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób, i do jakiego stopnia, nastawienie to przełożone jest na działania dyskryminujące. Zanim sobie na nie odpowiemy, musimy ustalić co rozumiemy pod pojęciem „dyskryminacja”. Dyskryminacją nazywamy programowe działania, w wyniku których członkowie jakiejś grupy traktowani są przez grupy posiadające dominującą siłę polityczną gorzej niż członkowie innych grup. O „dyskryminacji odwrotnej” albo „akcjach afirmatywnych” mówimy wtedy, gdy wymierzone są one w członków grupy posiadającej dominującą pozycję polityczną. Dyskryminacja może być także stosowana przez pracodawców prywatnych, właścicieli kamienic czynszowych, albo przez instytucje...

więcej

Dochody narodowe

Podstawowa część dochodu narodowego przeznaczonego na konsumpcję dopływa do gospodarstw domowych za pośrednictwem dochodów pieniężnych wydatkowanych na rynku na zakup dóbr i usług. Podział drugiej jego części — świadczeń w naturze ze społecznych funduszy spożycia — odbywa się poza rynkiem. Są to nieodpłatne świadczenia w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, kultury itp., pokrywane we współczesnym świecie nierzadko z funduszy społecznych m. Jak już wspomniano, dopływają one do członków gospodarstw domowych głównie na podstawie kryterium potrzeb stosowanego zarówno przy ustalaniu, ich normatywów przypadających uprawnionym osobom jak i w zależności od stopnia wykorzystywania uprawnień przez osoby, którym one przysługują...

więcej

Czynniki produkcji

Produkcja jest procesem, tzn. stałą działalnością ludzi, którzy posługując się środkami produkcji, wytwarzają dobra materialne dobra te nazywamy produktami. Poprzednio wskazaliśmy na trzy podstawowe czynniki produkcji, którymi są: praca, środki produkcji oraz ziemia i jej bogactwa. Od dłuższego już czasu za czwarty podstawowy czynnik produkcji uznaje się naukę. Zdobycze nauki zastosowane w produkcji są współcześnie bardzo ważnym czynnikiem jej wzrostu, a w procesie unowocześniania produktów, wytwarzania nowych, nieznanych przedtem produktów — czynnikiem podstawowym...

więcej

ceny wolnorynkowe

Ceny wolnorynkowe, płacone przez konsumenta, są nie tylko nośnikiem mniej lub bardziej niezbędnych kosztów. Poprzez system bodźców zachęcających do kupna danego dobra czy usługi tylko wtedy, gdy marginalna wartość tego dobra jest większa niż jego marginalny koszt, trzymają koszty w ryzach. Kiedy jednak płatnikiem całości lub części rachunku jest trzecia strona, margines ulega poszerzeniu. Dolegliwość zdrowotna może być dość często leczona na kilka sposobów. Przykładowo, reumatyczne zapalenie kolana można leczyć lekarstwami, przy pomocy ćwiczeń terapeutycznych, albo poprzez operację chirurgiczną. Problemy wzrokowe mogą być usuwane nie tylko przy pomocy okularów przeróżnych fasonów, lecz także przy użyciu szkieł kontaktowych, ćwiczeń ocznych, a także poprzez operację laserem chirurgicznym...

więcej

ceny domow

W tym samym tygodniu, robiący wrażenie, czterosypialniowy dom o powierzchni 400 m. kw., z sześcioma łazienkami, z częściowo basenem i jacuzzi, zlokalizowany w sąsiedztwie klubu golfowego, ogłaszany był w Wall Street Journal za 550 tyś. dol, podczas gdy zwykły dom, na zwykłej ulicy, posiadający zaledwie 100 m. kw. powierzchni, bez basenu, ogłaszany był w Palo Alto Weekly za 1,095 min dol. Pierwszy z domów zlokalizowany był w miasteczku Leesburg na Florydzie, drugi, dwukrotnie droższy, w Pało Alto w Kalifornii, opodal Stanford University. Równocześnie, dom o powierzchni ok. 550 m. kw., z krytym basenem, stojący na działce o powierzchni ponad akr2 ziemi, w miasteczku Elmira w stanic Nowy Jork wystawiony był za 349 tyś. dol...

więcej

Cele dzialalnosci gospodarczej

Cele działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarujących charakteryzuje to, że nie są ze sobą zbieżne, często zaś są wzajemnie sprzeczne lub też napotykają określone ograniczenia. Każdy, kto kupuje produkt, chciałby go nabyć jak najtaniej. Ale ten, kto sprzedaje dany produkt, chciałby go sprzedać jak najdrożej. Jest to normalne zjawisko na rynku. Robotnik chciałby uzyskać możliwie wysoką płacę, ale zatrudniający go przedsiębiorca chciałby zapłacić jak najmniej. Także i w ustroju socjalistycznym przedsiębiorstwo jest ograniczone w ustalaniu płacy swoim kolektywom nie może płacić tyle, ile oczekiwaliby pracownicy, gdyż może na to nie mieć środków bądź musi ich cześć przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa i potrzeby socjalne załogi...

więcej

Cechy strukturalne

Z punktu widzenia zarówno realnych procesów gospodarczych jak i wykorzystywania dochodu narodowego jako głównego ekonomicznego wskaźnika rozwoju gospodarczo-społecznego istotne znaczenie mają jego cechy strukturalne w ujęciu wartościowym i rzeczowym. Niezmiernie istotnym wskaźnikiem strukturalnym, sięgającym poza dochód narodowy, są relacje między dochodem narodowym a produktem globalnym oraz między dochodem i nakładami materialnymi. Wskaźniki cząstkowe zjawiska dochodowości produktu globalnego to majątkochłonność, materiałochłonność, energochłonność czy pracochłonność dochodu narodowego...

więcej

bodzce i hamulce

Nadzorca był zwykle opłacany od rezultatów swojej pracy, przykładowo, na amerykańskim Południu, w zależności od ilości wyprodukowanego cukru czy bawełny. Stąd nadzorca miał mało motywacji do tego, by w swoim postępowaniu wychodzić poza fazę wstępną. Troska o kobiety ciężarne czy przeznaczanie zasobów plantacji na rzecz dzieci, które były jeszcze za młode by swoją pracą zarobić na własne utrzymanie, pod nieobecność właściciela, nie zaprzątała uwagi nadzorcy niewolników. Nawet w stosunku do w pełni sprawnych niewolników, nadzorca miał niewiele motywacji, by ich w pracy oszczędzać, gdyż groziło to spadkiem produkcji...

więcej

bilansowanie

Nie zawsze i nie w każdej dziedzinie bilansowanie gwarantuje pełną wewnętrzną zgodność planu, ponieważ niektóre pozycje bilansów opierają się na danych szacunkowych, przybliżonych, albo są nadmiernie zagregowane, aby mogły spełnić warunki szczegółowej równowagi bilansowej. Istnieją też poważne metodologiczne problemy konstrukcji syntetycznych bilansów gospodarki narodowej. Wiele z tych problemów rozwiązuje się pomyślnie stosując tzw. analizę nakładów i wyników, znaną też jako metoda przepływów międzygałęziowyeh „. Metoda ta, zastosowana po raz pierwszy w gospodarce Stanów Zjednoczonych, przyjęła się w wielu innych krajach kapitalistycznych. Jest ona, jak stwierdził O...

więcej

Analiza

Zarówno w analizie o charakterze statycznym, jak i dynamicznym ekonomia posługuje się nierzadko metodą izolacji, tzn. przyjmuje założenie ceteris paribus, które dosłownie oznacza „przy innych warunkach nie zmienionych”. Analizując jakieś zjawisko, zakłada się przeto przy tej metodzie, że tylko kilka wskazanych czynników ulega zmianie, natomiast wszystkie inne czynniki mogące mieć wpływ na dane zjawisko — pozostają nie zmienione, nie ulegają zmianie. Z założeniem tym wiąże się metoda kolejnych przybliżeń, polegająca na tym, że po dokonaniu analizy przy założeniu ceteris paribus rozpatruje się następnie po kolei wpływ innych czynników oddziałujących na dane zjawisko, otrzymując w końcu analizę całokształtu tego zjawiska i jego prawidłowości, czynników wpływających na ich deformację itd...

więcej

Analiza stosunkow produkcji

Analizując stosunki produkcji w kapitalizmie, stwierdzimy, że głównymi z nich są stosunki między robotnikami a kapitalistami są to stosunki wyzysku, mają więc antagonistyczny charakter, zawierają antagonistyczne sprzeczności. Stosunki wyzysku w kapitalizmie są jednakże zamaskowane formą opłaty najmu pracy. Stosunki wyzysku nie były zamaskowane w poprzednich formacjach społecznych. Nie mówiąc już o niewolnictwie, feudalny, pańszczyźniany chłop, pracując przymusowo na pańskim polu lub dostarczając mu daninę, widział bezpośrednio ten wyzysk i jego rozmiary. Inaczej jest w kapitalizmie. Kapitaliści, najmując robotników, zawierają z nimi umowę o pracę (za czas pracy lub od sztuki produktu)...

więcej

rozwoj w socjalizmie

Ponieważ strategie rozwoju kształtują przyszłą konsumpcję, więc przy ich opracowywaniu trzeba uwzględniać kierunki postępu technicznego w gospodarce, zwłaszcza zaś możliwości pojawiania się nowych produktów, a także zmian kosztów wytwarzania poszczególnych wyrobów. Opracowując w ten sposób strategię rozwoju, Centrum może określać cele dla poszczególnych dziedzin wytwórczości. Określenie celów, do których osiągnięcia powinna zmierzać działalność gospodarcza, nie przesądza jednak tempa, w jakim mogą być realizowane zadania przydzielane poszczególnym dziedzinom. Można np. założyć szybsze osiąganie celów w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, zwalniając odpowiednio realizację zadań w dziedzinie motoryzacji lub na odwrót...

więcej