Opodatkowanie dochodow

Opodatkowanie pieniężnych dochodów ludności jest także efektem określonej polityki państwa. W zależności od przyjętych w danym kraju i okresie kryteriów i zasad może ono różnie wpływać na wysokość i zróżnicowanie dochodów ludności. Mogą one być wyżej lub niżej opodatkowane, a więc w skali całej gospodarki większy lub mniejszy może być udział całej ludności w podziale dochodu narodowego wyrażający się w jej dochodach pieniężnych. Polityka podatkowa może mieć wyraźny charakter klasowy (jedne klasy i warstwy społeczne są bardziej obciążane podatkami, a inne słabiej), co oznacza redystrybucję uprawnień do większego udziału dochodzie narodowym na rzecz jednych klas kosztem innych. Może ona wreszcie służyć albo zmniejszaniu różnic dochodowych między bogatymi i biednymi bez względu na ich przynależność klasową (opodatkowanie progresywne), albo różnice te pogłębiać (ulgi podatkowe dla bogatszych). Toteż rozkład pieniężnych dochodów osobistych ludności może się zmieniać, nawet w dość radykalny sposób, pod wpływem polityki podatkowej w zależności od tego, jakie są jej cele i kryteria jej stosowania. Zależy to m. in. od struktury społecznej danego kraju, od układu sił społecznych, od systemu wyznawanych wartości etycznych, ale w krótkich okresach także od bieżących potrzeb gospodarczych (zaostrzanie polityki podatkowej bądź jej łagodzenie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>