Ograniczenie nakladow

Wobec ograniczenia nakładów na rolnictwo oraz niedostatku nawozów i maszyn, w większości okupowanych krajów stopniowo malały zbiory globalne oraz plony w przeliczeniu na l ha. Dla przykładu we Francji w 1944 r. z l ha zebrano 13,6 q pszenicy, gdy w latach 1934—1938 przeciętnie uzyskiwano po 15,6 q. Analogiczne liczby dla Czechosłowacji wyniosły 13,3 q z ha w 1944 r. wobec 17,1 q przed wojną, w Jugosławii 16,6 q i 18,8 q. Podobnie plony żyta w Austrii spadły w tym okresie o 3 q z ha, w Czechosłowacji o 2,7 q. Zjawisko to można było zaobserwować i w innych uprawach. Szczególnie jaskrawo wystąpiło w plonach roślin przemysłowych, gdzie nawożenie i właściwa pielęgnacja odgrywały bardzo istotną rolę (np. przy burakach cukrowych). Mimo spadku wielkości zbiorów z roku na rok rósł wywóz artykułów rolnych z podbitych krajów do Niemiec. Dla przykładu z Generalnej Guberni w 1939/40 r. wywieziono tysiąc t zbóż, a w 1942/43 r.— 692 tyś. t: na tereny polskie włączone w 1939 r. do Rzeszy w 1939/40 r. przywieziono jeszcze 9 tyś. t zbóż, ale w 1943/44 r. wywieziono już 775 tyś. t. Z obszarów Protektoratu Czech i Moraw eksport do Niemiec zwiększył się z 53 tyś. t w 1939/40 r. do 188 tyś. t w 1942/43 r. W obliczeniach tych nie zostało uwzględnione rosnące spożycie armii niemieckiej stacjonującej w poszczególnych krajach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>