mechanizm rynkowy

Mechanizm rynkowy, jak już stwierdziliśmy, nawet w kapitalizmie nie może być wystarczającym regulatorem procesów gospodarczych. Wbrew poglądom propagującym „czystą” gospodarkę rynkową pewien poziom ingerencji państwa stał się już koniecznością. Podobnie nie ma podstaw do twierdzenia, że z systemem socjalistycznym wiąże się „czyste” planowanie centralne, całkowicie wystarczające, pod warunkiem, że jest ono wszechstronne, dokładne i pełne. Pogląd taki, początkowo prawie powszechny, wynikał ze szczególnej interpretacji klasycznej tezy F, Engelsa głoszącej, że na podstawie własności społecznej powstaje społeczeństwo, które „…według jednego wielkiego planu uruchamia swe siły wytwórcze do harmonijnego współdziałania”. Jest to konsekwencją zniesienia kapitalistycznego sposobu produkcji i wtedy dopiero „…społeczna anarchia produkcji ustępuje miejsca społecznie planowemu regulowaniu produkcji zgodnie z potrzebami ogółu i każdej jednostki…”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>