Mechanizm ekonomiczny

Prawidłowości stosunków produkcji, wzajemne powiązania między nimi — będące zarazem powiązaniami między kategoriami i zjawiskami ekonomicznymi — stanowią mechanizm ekonomiczny produkcji towarów. Do najważniejszych z nich należą prawidłowości podziału wartości dodanej na płace i zyski, działanie prawa wartości, zjawisko konkurencji, a także oddziaływanie rynku na produkcję. Sprawność działania tego mechanizmu wymaga przede wszystkim kształtowania się dostatecznie silnej motywacji dla jego sił sprawczych. W poprzednim rozdziale podaliśmy ogólną definicję praw ekonomicznych. Scharakteryzujmy je teraz nieco bliżej. W strukturze praw ekonomicznych można wyodrębnić trzy zasadnicze elementy: mechanizm danego praw7a ekonomicznego, siły napędowe („motor”, „sprężyny”) tego mechanizmu i siły przeciwważne. Każde działanie ludzkie o charakterze gospodarczym ma określony bodziec sprawczy, zawarty w celu działania podmiotu gospodarczego. Bodźce te są siłą napędową, motorem działania praw ekonomicznych. Działania te wywołują określone skutki gospodarcze część tych skutków wywołuje reakcje, kontrtendencje ze strony podmiotów, których one dotyczą. Kontrtendencje te nazywamy siłami przeciwważnymi. Ścieranie się sił napędowych z siłami przeciwważnymi (lub — inaczej mówiąc — tendencji z kontrtendencjami) stanowi główny element działania mechanizmu praw ekonomicznych. To ścieranie się tendencji z kontrtendencjami uruchamia z kolei występowanie czynników (sił) zmuszających lub zachęcających do określonych działań gospodarczych (obniżenia cen, obniżenia kosztów produkcji, unowocześnienia procesu produkcji za pomocą innowacji itd.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>