Koszty stale

Praktyka gospodarcza dzieli także koszty produkcji na stałe i zmienne. Koszty stałe są to wszystkie rodzaje kosztów, które nie zależą od rozmiarów produkcji. Zalicza się do nich przede wszystkim koszty amortyzacji maszyn i urządzeń oraz budynków fabrycznych. Wchodzi do nich. również część kosztów płacy. Wiadomo, iż niezależnie od tego czy zakład produkuje, czy nie — część załogi musi być zatrudniona w celu utrzymania go w stanie zdolnym do podjęcia produkcji (dotyczy to konserwatorów maszyn itd.). Do tych kosztów zalicza się także stałe opłaty, niezależne od wielkości produkcji (opłaty za użytkowanie gruntu, stałe opłaty telefoniczne itd.). Koszty zmienne są to wszystkie rodzaje kosztów, które zwiększają się w miarę wzrostu produkcji. Są to głównie koszty surowców i materiałów, paliwa i energii oraz dominująca część kosztów płacy. Jest zrozumiałe, że im więcej przedsiębiorstwo produkuje, im więcej wytwarza jednostek produktów, tym wyższa będzie suma kosztów zmiennych. Sumę kosztów stałych i zmiennych nazywamy kosztami całkowitymi ilości wytwarzanych produktów przez dany zakład pracy. Oblicza się także koszty stałe przypadające na jednostkę produktu oraz koszty zmienne i całkowite jednostki produktu. Skoro suma kosztów stałych nie ulega zmianie wraz ze wzrostem produkcji, to koszty stałe przypadające na jednostkę produktu systematycznie zmniejszają się wraz ze wzrostem produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>