Konfiskata

Na obszarach Polski Niemcy dokonali przede wszystkim daleko-posuniętej konfiskaty i rabunku jnienia. Przejęli nieodpłatnie nie tylko własność państwową, skonfiskowali całe mienie osób, uznanych przez, hitlerowskie prawo za Żydów, ale zagarnęli również ogromną część-przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych, należących do Polaków. Na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy konfiskaty objęły nie tylko majątki obszarnicze, ale i grunty chłopskie. Rzesza przejęła wszystkie fabryki, większe zakłady rzemieślnicze, banki, cały majątek polskich organizacji samorządowych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych itćL Odmiennie traktowano jednak mienie należące do firm zachodnich, zwłaszcza państw neutralnych. Duża część tych udziałów została wykupiona przez niemieckie koncerny poprzez dobrowolne umowy. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa drobna i średnia własność polska została zachowana, lecz poddana bezwzględnej kontroli władz niemieckich w celu dostosowania całego życia gospodarczego do potrzeb III Rzeszy. Analogiczną politykę realizowały władze hitlerowskie na okupowanych: terenach ZSRR. Okupacja objęła ziemie republik: białoruskiej, estońskiej, litewskiej, łotewskiej, mołdawskiej (administracja rumuńska) i ukraińskiej (częściowo administracja rumuńska), a także zachodnie i południowe obszary republiki rosyjskiej. Przemysł i górnictwo zostały podporządkowane okupantom, którzy uruchamiali zwłaszcza wydobycie surowców, których brak odczuwała III Rzesza. Produkowały także niektóre fabrykir włączone w organizm gospodarki wojennej. Robotnicy fabryk i kopalń znaleźli się w sytuacji pracowników przymusowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>