Kierunki polityki

Należy podkreślić, że zarysowane kierunki polityki okupacyjnych władz niemieckich na obszarach podbitej Europy miały charakter doraźny, dyktowany potrzebami wojny. Zarazem przewidywano w perspektywie, po oczekiwanym zwycięstwie Rzeszy Niemieckiej i opanowaniu świata, dokonanie daleko idących przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Z rozległych terenów Europy wschodniej zamierzano wysiedlić ludność słowiańską, część jej poddając germanizacji. Ziemie, z których wypędzono mieszkańców, miały stać się obszarem przeznaczonym dla kolonizacji przez Niemców. Część ludności skazano z góry na zagładę. W latach wojny dotyczyło to przede wszystkim osób uznanych w świetle „ustaw norymberskich” za Żydów, Cyganów oraz środowisk aktywnych w życiu politycznym i kulturalnym, uznanych za zagrażające panowaniu okupantów. Zakres masowych morderstw i represji ograniczano niekiedy ze względu na potrzeby gospodarki wojennej, gdyż okupantom zależało przede wszystkim na niezakłóconym zaopatrywaniu frontu. Dlatego też m.in. odmiennie, bardziej łagodnie, traktowano ludność obszarów uprzemysłowionych, aby nie spowodować załamania produkcji. O wiele bezwzględniejszy stosunek do ludności cechował władze okupacyjne na terenach rolniczych. To zróżnicowanie miało jednak charakter przede wszystkim taktyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>