Gospodarowanie

Gospodarowanie jest procesem ciągłym, w toku tego procesu dokonują się nieustannie różnorodne zmiany. W celu analizy określonych zjawisk ekonomicznych, wykrycia ich prawidłowości, ekonomia stosuje metodę umownego odróżniania warunków statycznych i dynamicznych. Przez warunki statyczne rozumie się warunki, w których główne wielkości ekonomiczne (produkcja, dochód, inwestycje, globalny popyt itd.) nie ulegają zmianie, natomiast mogą dokonywać się zmiany w ramach tych wielkości (np. w ramach danego globalnego popytu zwiększy się popyt na jedne dobra, a ulegnie zmniejszeniu na inne). Jest to oczywiście założenie abstrakcyjne, gdyż rozmiary produkcji itd. ulegają na ogół z miesiąca na miesiąc zmianie. Niemniej dla celów badawczych, wykrycia związków przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi zjawiskami posługiwanie się warunkami statycznymi jest wysoce użyteczne, będąc często podstawą przejścia do analizy w ujęciu dynamicznym. Przez warunki dynamiczne rozumie się warunki, w których główne wielkości ekonomiczne, a wraz z nimi wszystkie inne ulegają zmianie. Analiza zjawisk i procesów gospodarowania w ujęciu dynamicznym wyodrębnia ich badanie w krótkim okresie (kwartału czy roku), w długim okresie, np. pięciu czy dziesięciu lat, i w okresie ultradługim, obejmującym kilkadziesiąt lat. Okres ultradługi dotyczy już z reguły określonego stadium rozwoju danej gospodarki bądź faz danego stadium. Ponadto ekonomia bada cały okres rozwoju danego sposobu produkcji, który stanowi epokę historyczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>