formula centaliztyczna

formuła planowania centralistycznego nie jest zbyt skomplikowana. Operuje bezpośrednimi narzędziami, które oddziałują skutecznie zwłaszcza w krótkich okresach, gdy chodzi o skupienie środków i wysiłków społecznychna celach odcinkowych uznawanych za priorytetowe. Nieskomplikowany jest również mechanizm motywacyjny. Premiowane jest wykonanie i przekraczanie planu najczęściej w ujęciu ilościowym (nie docenia się kosztów, które muszą być ponoszone w związku ze wzrostem produkcji, nie uwzględnia się rachunku efektywności). System planowania oparty na takich zasadach skłania przedsiębiorstwa do przekazywania do GOD niepełnej lub nieprawdziwej informacji o ich możliwościach. Chcą one w ten sposób otrzymywać mniejsze zadania, łatwiejsze do wykonania i przekroczenia. Na tym tle dochodzi do ścierania się interesów grupowych (zespołów pracowniczych przedsiębiorstw) z interesem ogólnym. Pozornie najwłaściwszym sposobem przeciwdziałania temu jest dalsze zwiększanie szczegółowości planowania, rozszerzanie kontroli itd., a więc formalizacja procedur ze wszystkimi ujemnymi tego skutkami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>