Dzialalnosc administracyjna

W rezultacie działalności administracji niemieckiej w większości krajów okupowanych można było obserwować spadek ogólnego wskaźnika produkcji przemysłowej, przy równoczesnym wzroście wydobycia niektórych surowców strategicznych oraz wytwórczości zbrojeniowej. Np. we Francji ogólny wskaźnik produkcji przemysłowej przy przyjęciu 1938 r. za 100 spadł do 58% w 1942 r. i 55% w 1943 r. W 1944 r. wykazywał on dalsze zmniejszenie. Równocześnie wytwórczość przemysłu włókienniczego zmalała we Francji aż o 75’%, gdy wytwórczość stali tylko o 25°/o. Uważa się, że podobnie kształtowała się produkcja i w innych państwach zachodnich, które znalazły się pod okupacją niemiecką. Natomiast na ziemiach czeskich wytwórczość wykazywała nawet wzrost w porównaniu do 1939 r. W Danii uległa tylko niewielkiemu obniżeniu. Już jednak w Norwegii spadła w 1944 r. o 24%. Dla okupowanych obszarów Europy wschodniej nie dysponujemy żadnymi wiarygodnymi szacunkami poziomu wytwórczości przemysłowej. Zmniejszenie się wytwórczości fabrycznej we wszystkich krajach powodowało narastanie bezrobocia. Było to korzystne dla Niemiec, gdyż umożliwiało wywożenie ludności na roboty przymusowe do Rzeszy bez obawy o poziom miejscowej produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>