Dostawy

Dla Niemców, oprócz zapewnienia dostaw sprzętu i wyposażenia, niezmiernie istotnym problemem było wyżywienie wojska oraz ludności Rzeszy. Dlatego początkowo starali się o stworzenie warunków do wzrostu produkcji rolniczej w okupowanych krajach. Dążyli też do zmiany profilu upraw. Chcieli mianowicie kosztem pewnego ograniczenia zasiewów roślin zbożowych rozwinąć uprawy okopowych, roślin oleistych oraz przemysłowych. Zainteresowani byli także rozwojem hodowli. Plany te uległy dość szybkim zmianom. Potrzeby wojny uniemożliwiły zapewnienie dostaw maszyn i nawozów sztucznych dla wsi. Równocześnie rosło zapotrzebowanie Rzeszy na artykuły spożywcze. Stąd Niemcy już około 1942 r. przestawili się na rabunkową gospodarkę w rolnictwie. Starali się różnymi metodami (kontyngenty, skup przymusowy, konfiskaty) przechwytywać jak największą część produkcji rolnej i hodowlanej bez równoczesnego stwarzania warunków jej wzrostu. Politykę tę realizowano szczególnie bezwzględnie w Europie wschodniej, dążąc do zmniejszenia spożycia tamtejszej ludności. Mniej dramatyczne obciążenia dotknęły okupowane kraje Europy zachodniej oraz ziemie czeskie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>