Czynniki produkcji

Produkcja jest procesem, tzn. stałą działalnością ludzi, którzy posługując się środkami produkcji, wytwarzają dobra materialne dobra te nazywamy produktami. Poprzednio wskazaliśmy na trzy podstawowe czynniki produkcji, którymi są: praca, środki produkcji oraz ziemia i jej bogactwa. Od dłuższego już czasu za czwarty podstawowy czynnik produkcji uznaje się naukę. Zdobycze nauki zastosowane w produkcji są współcześnie bardzo ważnym czynnikiem jej wzrostu, a w procesie unowocześniania produktów, wytwarzania nowych, nieznanych przedtem produktów — czynnikiem podstawowym. (Oczywiście zdobycze nauki w erze nowożytnej zawsze przyczyniały się pośrednio lub bezpośrednio do wzrostu i unowocześniania produkcji, ale dawniej ich znaczenie jako czynnika produkcji było nieporównanie mniejsze niż w drugiej połowie XX wieku). Środki produkcji z punktu widzenia ich funkcji w procesie produkcji dzielimy na środki trwałe i środki obrotowe. Środki trwałe są to środki produkcji, które zużywają się stopniowo w procesie produkcji. Należą do nich wszystkie środki produkcji, z wyjątkiem przedmiotów pracy oraz paliwa i energii, a także materiałów pomocniczych. Te drugie są środkami obrotowymi. Są one jednorazowo zastosowane w procesie produkcji i w formie przetworzonych dóbr przechodzą do dalszych faz procesu gospodarowania. W zakładzie pracy środki obrotowe występują w postaci: surowców na składzie, tzw. produkcji w toku (np. na taśmie montażowej) oraz wyrobów finalnych, znajdujących się w magazynach przed wysyłką do odbiorcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>