Cele i prawidlowosci gospodarowania

Ogólnym celem produkcji jest zaspokajanie potrzeb ludzi. (Ludzie aby żyć, muszą pracować, wytwarzając dobra materialne dla zaspokojenia swoich potrzeb). W miarę rozwoju gospodarczego cel ten ulegał zróżnicowaniu, W dawnych czasach, gdy dominowała gospodarka rolna, indywidualny rolnik produkował dobra w celu zaspokojenia swoich potrzeb lub także potrzeb właściciela ziemi i władzy państwowej. Dominującą część potrzeb rolnika zaspokajały wytwarzane przez niego produkty. Celem nawiązywania kontaktów gospodarczych z innymi ludźmi’ było uzyskanie produktów nie wytwarzanych w gospodarstwie rolnym w zamian za dobra w nim produkowane. Celem kupca pośredniczącego w tej wymianie nie było już tylko osiągnięcie korzyści materialnych, służących zaspokojeniu potrzeb jego i rodziny, lecz także wzbogacenie się, osiąganie stopniowo coraz większego majątku. Z czasem wzbogaceni kupcy sami zaczynali zakładać warsztaty i zatrudniać najemnych pracowników, czerpiąc korzyści z ich pracy. Kupcy ci stawali się w ten sposób kapitalistami. Celem ich działalności nie było zaspokajanie potrzeb odbiorców nabywających wytwarzane w ich zakładach produkty, lecz osiągnięcie jak największego zysku, pomnażanie swojego bogactwa. Prowadzona przez nich produkcja i sprzedaż były więc nie celem, lecz środkiem realizacji celu. Pomnażanie bogactwa służyło różnym celom: luksusowemu zaspokajaniu swoich osobistych potrzeb i potrzeb swojej rodziny, uzyskaniu wyższej pozycji społecznej itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>