Cele dzialalnosci gospodarczej

Cele działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarujących charakteryzuje to, że nie są ze sobą zbieżne, często zaś są wzajemnie sprzeczne lub też napotykają określone ograniczenia. Każdy, kto kupuje produkt, chciałby go nabyć jak najtaniej. Ale ten, kto sprzedaje dany produkt, chciałby go sprzedać jak najdrożej. Jest to normalne zjawisko na rynku. Robotnik chciałby uzyskać możliwie wysoką płacę, ale zatrudniający go przedsiębiorca chciałby zapłacić jak najmniej. Także i w ustroju socjalistycznym przedsiębiorstwo jest ograniczone w ustalaniu płacy swoim kolektywom nie może płacić tyle, ile oczekiwaliby pracownicy, gdyż może na to nie mieć środków bądź musi ich cześć przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa i potrzeby socjalne załogi. Interesy, cele działalności gospodarczej milionów uczestników tej działalności ścierają się więc w toku ich wzajemnych kontaktów. W konsekwencji stopień realizacji celu ich działalności gospodarczej, w toku której starają się postępować według zasady racjonalnego gospodarowania, będzie wypadkową tego ścierania się siła działania jednych podmiotów gospodarujących napotka przeciwważną siłę drugich podmiotów. Na przykład wysokość zysku kapitalisty, tj. efekt jego dążenia do maksymalizacji zysku, będzie przede wszystkim wypadkową jego siły oraz przeciwważnej siły związków zawodowych (negocjujących z kapitalistami poziom płac), a także konkurujących z nim przedsiębiorstw oraz popytu na rynku zgłaszanego przez nabywców towarów wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>