Cechy strukturalne

Z punktu widzenia zarówno realnych procesów gospodarczych jak i wykorzystywania dochodu narodowego jako głównego ekonomicznego wskaźnika rozwoju gospodarczo-społecznego istotne znaczenie mają jego cechy strukturalne w ujęciu wartościowym i rzeczowym. Niezmiernie istotnym wskaźnikiem strukturalnym, sięgającym poza dochód narodowy, są relacje między dochodem narodowym a produktem globalnym oraz między dochodem i nakładami materialnymi. Wskaźniki cząstkowe zjawiska dochodowości produktu globalnego to majątkochłonność, materiałochłonność, energochłonność czy pracochłonność dochodu narodowego. Niezmiernie istotne znaczenie ekonomiczne i społeczne ma stopa produktu dodatkowego,Wskazuje ona na czystą siłę produkcyjną pracy, na zdolność bezpośrednich wytwórców i gospodarki narodowej do wytwarzania wartości przewyższającej ich niezbędne potrzeby. W poszczególnych ustrojach gospodarczych udział ten ma różne znaczenie. W kapitalizmie, jako stopa wartości dodatkowej, jest miarą wyzysku wytwórców, t j. klasy robotniczej, przez właścicieli środków produkcji, tj. kapitalistów. W socjalizmie jest to stopa świadczeń ogólnospołecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>