Badania ekonomiczne

Znacznie wzbogaciła się metodologia badań ekonomicznych, m. in. dzięki rozwojowi technik ekonometrycznych pozwalających na wyodrębnianie pewnych prawidłowości i związków w procesie wzrostu gospodarczego na podstawie danych statystycznych i metod matematycznych. Teoria wzrostu stała się jedną z najbardziej zmatematyzowanych części teorii ekonomii. Dlaczego jednak mimo znacznych osiągnięć teoria wzrostu gospodarczego, tak jak nauki ekonomiczne w ogóle, nie jest w stanie odpowiedzieć krajom słabiej rozwiniętym, jak wydobyć się ze stanu zacofania gospodarczego, a krajom bardziej rozwiniętym, jak zapobiegać poważnym nieraz zakłóceniom ich wzrostu gospodarczego? Jest tak przede wszystkim dlatego, że procesy wzrostu gospodarczego, a w jeszcze większym stopniu rozwoju gospodarczego, to zjawiska niezmiernie skomplikowane, uzależnione od czynników nie tylko ekonomicznych, ale także politycznych, kulturowych, demograficznych czy nawet przyrodniczych. Zrozumiała jest więc coraz większa w ekonomi popularność systemowego ujmowania procesów gospodarczych, w powiązaniu z innymi zjawiskami. W ujęciu systemowym, przeciwstawianym ujęciu wycinkowemu (czy wręcz atomistycz-nemu), zakłada się, że w analizie zjawisk gospodarczych wyjaśnienie jakiegoś problemu wymaga ukazania go w powiązaniu z wieloma zjawiskami i uwarunkowaniami. W systemowym badaniu rzeczywistości zachowanie się jakiegoś elementu systemu wyjaśnia się w ścisłym związku z innymi elementami, gdyż wszystkie one tworzą zintegrowaną całość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>