Analiza

Zarówno w analizie o charakterze statycznym, jak i dynamicznym ekonomia posługuje się nierzadko metodą izolacji, tzn. przyjmuje założenie ceteris paribus, które dosłownie oznacza „przy innych warunkach nie zmienionych”. Analizując jakieś zjawisko, zakłada się przeto przy tej metodzie, że tylko kilka wskazanych czynników ulega zmianie, natomiast wszystkie inne czynniki mogące mieć wpływ na dane zjawisko — pozostają nie zmienione, nie ulegają zmianie. Z założeniem tym wiąże się metoda kolejnych przybliżeń, polegająca na tym, że po dokonaniu analizy przy założeniu ceteris paribus rozpatruje się następnie po kolei wpływ innych czynników oddziałujących na dane zjawisko, otrzymując w końcu analizę całokształtu tego zjawiska i jego prawidłowości, czynników wpływających na ich deformację itd. Zarówno warunki statyczne, jak i dynamiczne mogą być rozpatrywane w skali mikroekonomicznej oraz w skali makroekonomicznej. Ta pierwsza dotyczy przeważnie warunków działania określonej jednostki gospodarczej, np. przedsiębiorstwa, może też dotyczyć poszczególnego, konkretnego zjawiska, np. tendencji kształtowania się ceny stali itd. Ta druga dotyczy analizy warunków funkcjonowania całej gospodarki bądź jej poszczególnych dziedzin, np. produkcji czy podziału i wymiany. Analiza w skali makroekonomicznej posługuje się zagregowanymi wielkościami ekonomicznymi, takimi jak dochód narodowy, akumulacja, spożycie, bądź też wielkościami o mniejszym stopniu zagregowania (np. produkcja czysta przemysłu itd.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>