Monthly Archives Grudzień 2015

przyklad firmy ubezpieczeniowej

Posiadając ubezpieczenie samochodowe, mogę sobie pozwolić na odwiedziny starego przyjaciela czy rodziny, zamieszkałych w dzielnicach o wyższej przestępczości, gdzie – z powodu zagrożenia kradzieżą czy wandalizmem – nie odważyłbym się zaparkować samochodu, nie posiadając na niego ubezpieczenia. Wprawdzie nikt z nas nie chce, aby mu skradziono czy zdewastowano samochód, jednakże posiadając ubezpieczenie, które pokryje stratę, stać nas nawet i na taki przypadek. To, czy posiadając ubezpieczenie wiedziemy w ogólnym bilansie żywot mniej ryzykowny jest wciąż sprawą otwartą. Ale jeśli nawet, suma sumarum, nie żyjemy mniej ryzykownie, istnienie ubezpieczenia przynosi nam inne korzyści...

więcej

Gospodarowanie

Gospodarowanie jest procesem ciągłym, w toku tego procesu dokonują się nieustannie różnorodne zmiany. W celu analizy określonych zjawisk ekonomicznych, wykrycia ich prawidłowości, ekonomia stosuje metodę umownego odróżniania warunków statycznych i dynamicznych. Przez warunki statyczne rozumie się warunki, w których główne wielkości ekonomiczne (produkcja, dochód, inwestycje, globalny popyt itd.) nie ulegają zmianie, natomiast mogą dokonywać się zmiany w ramach tych wielkości (np. w ramach danego globalnego popytu zwiększy się popyt na jedne dobra, a ulegnie zmniejszeniu na inne). Jest to oczywiście założenie abstrakcyjne, gdyż rozmiary produkcji itd. ulegają na ogół z miesiąca na miesiąc zmianie...

więcej

Wydobycie mineralow

III Rzesza domagała się również zwiększenia wydobycia minerałów oraz produkcji niektórych gałęzi przemysłu. Rumunia dostarczała przede wszystkim ropy naftowej (około trzeciej części zapotrzebowania Niemiec), a także pewnych wyrobów przemysłu metalowego. W Słowacji eksploatowano niewielkie źródła ropy naftowej, złoża rud metali kolorowych i żelaza oraz zwiększono produkcję przemysłu ciężkiego. W Bułgarii wzrosło wydobycie węgla i rud metali oraz produkcja przemysłu spożywczego. Stało się to jednak kosztem ograniczenia wytwórczości w innych gałęziach (zwłaszcza w przemyśle włókienniczym). Również na Węgrzech rozwijało się górnictwo. W sumie we wszystkich państwach wzrastało zatrudnienie, a równoczesna mobilizacja d.o armii spowodowała nawet niedostatek siły roboczej...

więcej

tendencja czarnorynkowa

Deficyt, braki powodują pojawienie się tendencji czarnorynkowych. Aby dostać to, czego legalnie dostać nie sposób, potrzebne są transakcje nielegalne. Łapówki wręczane właścicielom mieszkań, czy zarządcom budynków czynszowych w celu umieszczenia na czele listy oczekujących są w sytuacji czynszów regulowanych czymś całkiem normalnym. Innym przykładem przestępczości związanej z kontrolą czynszów jest opuszczanie budynków czynszowych przez ich właścicieli, z chwilą gdy koszty obowiązkowego utrzymania budynku przekraczały korzyści otrzymywane w postaci odgórnie ustalonych czynszów. Miasto Nowy Jork zorientowało się w pewnym momencie, że jest posiadaczem dosłownie tysięcy opuszczonych budynków, porzuconych przez właścicieli, którzy chcieli się w ten sposób uchronić od dalszych strat...

więcej

efektywnosc inwestycji

Odpowiedź na pytanie, czy efektywność dodatkowych nakładów inwestycyjnych jest dostateczna, aby można je przeznaczyć na daną dziedzinę wytwórczości, można uzyskać tylko wtedy, kiedy porównamy indywidualny czas zwrotu z tzw. granicznym czasem zwrotu (oznaczymy go przez T), będącym ogóinogospodarczą normą efektywności Jak jednak można określić ten czas? Ponieważ graniczny czas zwrotu ma być ogóinogospodarczą normą efektywności w dziedzinie inwestycji z punktu widzenia zmniejszenia kosztów eksploatacji związanych z opłatą pracy żywej, więc powinien tak oddziaływać na wybór metod wytwarzania, aby można było zapewnić pełne wykorzystanie istniejących w gospodarce zasobów siły roboczej...

więcej

obecnosc cen

Obecność bądź nieobecność cen wpływa na wykorzystanie zasobów niezbędnych do produkcji dóbr, jak również na samą konsumpcję tych dóbr. Przemysł sowiecki zużywał więcej energii elektrycznej niż przemysł amerykański, mimo iż Amerykanie produkowali od Rosjan znacznie więcej. Przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych płaciły za energię elektryczną cenę rynkową, utrzymując koszty swojej produkcji na poziomie, na jaki relacja popytu i podaży pozwalała im za nie liczyć. W przeciwnym razie ponieśliby straty i stanęli w obliczu upadłości. Przedsiębiorstwa sowieckie takiego systemu bodźców i hamulców nie miały. Elektryczność nie jest żadnym wyjątkiem...

więcej

uklad celow

Wybór i zestawienie w planie układu celów nadrzędnych należy do bodaj najbardziej skomplikowanych problemów decyzyjnych. Ponieważ brakuje odpowiednich mechanizmów, GOD kieruje się informacjami dotyczącymi stanu, możliwości i przyszłych potrzeb w określonych dziedzinach, uwzględnia tendencje rozwojowe i zmieniające się możliwości, wykorzystuje porównania z innymi krajami. Szczególnej wagi nabiera w związku z tym metoda społecznej weryfikacji, polegająca na ocenie przedstawionych do dyskusji wariantów planu centralnego. W społecznej ocenie wariantów planu nie można jednak abstrahować od tego, że wyboru dokonuje się zawsze przy ograniczonych środkach w porównaniu z wielością celów...

więcej

procesy wolnorynkowe

Procesy wolnorynkowe wyglądają niewiarygodnie, ale działają. Idea gospodarki planowej wygląda wiarygodnie i jest pociągająca dla wielu dobrze wykształconych ludzi na całym świecie, lecz – jak to dowiodły niezliczone przykłady jej fiaska – niestety, nie działa. Niepowodzenie jest dużą częścią sukcesu gospodarki rynkowej. Ludzie często nie wykorzystują swojego potencjału lub żyją mrzonkami dobrych intencji i to niezależnie od systemu gospodarczego czy politycznego...

więcej

stopien efektywnosci

Mimo że indywidualny czas zwrotu określa stopień efektywności dodatkowych nakładów przeznaczanych na droższy wariant inwestycyjny, nie może on być jedyną podstawą uznania tego wariantu za korzystniejszy w porównaniu z wariantem wymagającym mniejszych nakładów inwestycyjnych. Aby rozstrzygnąć ten problem, musimy przede wszystkim wiedzieć, jaka jest relacja indywidualnego czasu zwrotu do czasu eksploatacji już zbudowanego obiektu. Jeśli bowiem czas zwrotu jest dłuższy od okresu eksploatacji, to dodatkowe nakłady na budowę tego zakładu nie zdążą się zwrócić przez uzyskanie oszczędności na bieżących kosztach produkcji...

więcej

realnosc planu

Realność planu polega na takim jego ustaleniu, aby niewielkie było ryzyko jego niewykonania. Wydaje się to skądinąd oczywiste. Trzeba jednak z góry odrzucić takie warianty planu, które przewidują pozostawienie znaczniejszych nadwyżek nie wykorzystanych środków, ponieważ byłoby to marnotrawstwem. Należy tylko uwzględnić w planie rezerwy zabezpieczające gospodarkę przed skutkami nieprzewidzianych wypadków losowych oraz rezerwy chroniące przed możliwymi napięciami bilansowymi. Napięcia te powstają np. wtedy, kiedy rzeczywiste dostawy określonego surowca będą mniejsze od przewidywanych, co stworzy trudności w wykonaniu zaplanowanej ilości wyrobów wytwarzanych z tego surowca...

więcej

blad w sztuce

Jednym z podstawowych kosztów amerykańskiej opieki medycznej jest ubezpieczenie lekarzy i szpitali od błędu w sztuce. Przeciętna cena takiego ubezpieczenia, waha się w przypadku pojedynczego lekarza, od 14 tyś. dol. rocznie w Kalifornii, do 40 tyś. dol. w Zachodniej Wirginii. W przypadku niektórych specjalności, takich jak np. położnik, koszt ubezpieczenia może przekraczać 100 tyś. dol. rocznie. Koszty tych ubezpieczeń przerzucane są rzecz jasna na pacjentów, rząd, czy jakąkolwiek inną stronę płacącą rachunek. Koszty te, jak i ich konsekwencje wiążą się z myśleniem ograniczonym do fazy wstępnej. Jak to zwykle bywa, stosowanie „rozwiązań” politycznych do problemu błędu w sztuce rodzi nowe problemy...

więcej

Konkurencja

Konkurencja w produkcji jest w znacznym stopniu ukrytą, czyli nie-bezpośrednią formą stosunków między przedsiębiorcami. Bezpośrednio występują one w konkurowaniu o uzyskanie najkorzystniejszych źródeł zakupu surowców, dostaw kooperacyjnych, o zdobycie licencji, patentów itd. W samym zaś procesie produkcji przedsiębiorcy starają się chronić tajemnicą stosowane metody przed konkurentami. (Stąd w nowoczesnej gospodarce pole do popisu dla wywiadu gospodarczego). Do bezpośredniej konfrontacji konkurujących ze sobą przedsiębiorstw dochodzi dopiero na rynku, gdzie występują one jako sprzedawcy danych, wyrobów...

więcej