Monthly Archives Listopad 2015

gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na mieszkanie to główny składnik budżetów wielu rodzin. Dla posiadaczy nieruchomości, dom jest zwykle najkosztowniejszym dobrem wchodzącym w skład ich majątku osobistego. Koszty mieszkania mają zasadniczy wpływ na standard życia ludzi, który zależy głównie od tego, co pozostaje w gospodarstwie po ich odjęciu od dochodów ogółem. Stara reguła mówiąca, że koszt mieszkania – czy to domu jednorodzinnego czy mieszkania w bloku – powinien wynosić ok. jedną czwartą rocznego dochodu – straciła aktualność dla 28 min Amerykanów, których mieszkanie kosztuje ponad 30 proc. zarobków. Bywają okolice, gdzie ludzie płacą za czynsz połowę swej miesięcznej pensji, co oczywiście wpływa na standard życia, na jaki mogą sobie pozwolić posiadając tylko pozostałą połowę...

więcej

ograniczenie ryzyka

Ograniczanie ryzyka dokonywane przez firmy ubezpieczeniowe może do pewnego stopnia zachęcić ludzi do podejmowania większego ryzyka. Analogicznie, jak niższe ceny powodują wzrost popytu, tak niższy koszt ryzyka umożliwi ludziom podejmowanie więcej tego ryzyka. Wybitny ekonomista, Joseph Schumpeter zauważył kiedyś, że samochody jeżdżą szybciej, ponieważ mają hamulce. Gdybyśmy prowadzili pojazd bez hamulców, albo z hamulcami uszkodzonymi, byłoby szaleństwem jechać nim szybciej niż 15-25 km na godzinę. Przy odpowiednio niskiej prędkości, na stosunkowo pustej drodze jesteśmy bowiem w stanie zatrzymać samochód przez zdjęcie nogi z pedału gazu, pozwalając mu zjechać samemu na pobocze...

więcej

Srodki produkcji

Środki produkcji można określić jako zespół wszystkich materialnych środków stosowanych w procesie wytwarzania dóbr oraz ich przemieszczania. Środki produkcji dzielimy na dwie główne grupy: środki pracy oraz przedmioty pracy, do których zaliczamy też paliwo i energię oraz materiały pomocnicze. Środki pracy możemy określić jako zespół środków materialnych, za pomocą których człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu przystosowania ich do swoich potrzeb. W zespole środków pracy najważniejszą rolę odgrywają narzędzia pracy one decydują o rozwoju produkcji. Ich unowocześnianie, a zwłaszcza konstruowanie nowych, bardziej wydajnych narzędzi pracy jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego, a także i społecznego. Największe znaczenie miały i będą mieć w tym rozwoju tzw...

więcej

Prawa ekonomiczne

Występujące w procesach gospodarowania prawidłowości o stale powtarzających się związkach przyczynowo-skutkowych nazywamy prawami ekonomicznymi. Cechą praw ekonomicznych jest to, że ‚mają one obiektywny charakter, tzn. ich występowanie (istnienie i działanie) jest niezależne od świadomości i woli ludzkiej. W odróżnieniu od praw stanowionych przez ludzi (np. praw karnych, cywilnych itd.), a więc zależnych od ich świadomości i woli, prawa ekonomiczne nie mogą być i nie są ustanawiane przez ludzi. Są więc pod pewnym względem podobne do praw przyrody, będących wynikiem działania sił natury, środowiska naturalnego, które także występują niezależnie od świadomości i woli ludzkiej...

więcej

Panstwa Osi

Na wiosnę 1941 r. znaczna część terytorium Europy znajdowała się pod władzą państw Osi lub też ulegała jej polityce. Neutralne pozostały: Szwecja, Szwajcaria, Turcja i ZSRR — przeciw któremu już od jesieni 1940 r. Hitler przygotowywał uderzenie. Formalnie neutralna Hiszpania sprzyjała osi. Broniły się natomiast Wyspy Brytyjskie, odpierając na jesieni 1940 r. potężne ataki niemieckiego lotnictwa. Walki toczyły się również w północnej Afryce, na obszarze krajów arabskich. 22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie zaatakowały Związek Radziecki. Pierwsza faza wojny przyniosła sukcesy napastnikom. Armie niemieckie zostały powstrzymane na jesieni dopiero na przedpolu Moskwy. Równolegle zaostrzyły się stosunki Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi...

więcej

strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie centralne oznacza istotne zmiany w samej doktrynie planowania. Formuła planowania centralistycznego, wskazuje na dominację planowania „przez środki”. Oznacza to, że planuje się nie tylko rezultat końcowy, ale też wszystkie elementy pośrednie składające się na ten rezultat. W ten sposób plan roztapia się w rozproszonych celach niższego rzędu traktowanych na równi z celem głównym. Natomiast w planowaniu strategicznym głównym przedmiotem zainteresowań GOD jest efekt ostateczny, który pojawia się „na wyjściu” układu. W strategicznym planowaniu centralnym punkt ciężkości przesuwa się zarazem na jednostki podstawowe — przedsiębiorstwa. Zyskują one znaczny stopień samodzielności, a ich działalnością steruje się za pomocą parametrów ekonomicznych...

więcej

Polityka pieniezna

Istotne znaczenie w polityce gospodarczej III Rzeszy wobec okupowanych państw odgrywała polityka pieniężna. W Niemczech poprzez zamrożenie płac i cen dążono do zapewnienia stabilizacji siły nabywczej marki. Natomiast w krajach podbitych władze okupacyjne wykorzystywały inflację, jako jedną z metod obniżania zdolności nabywczej ludności (co powodowało spadek konsumpcji) oraz finansowania swych wydatków (m.in. przez inflację finansowano zakupy na czarnym rynku artykułów, które wymykały się konfiskatom, jak np. złoto, obce dewizy, biżuteria itd.). Dlatego też w państwach podbitych nie wprowadzono marki niemieckiej, ale zachowano w obiegu dotychczasowe pieniądze bądź wprowadzono nową walutę okupacyjną. Pozwalało to na odpowiednie manipulowanie obiegiem na poszczególnych obszarach...

więcej

zaklad w socjalizmie

Przyjmijmy, że trzeba zbudować zakład, który będzie wytwarzał określoną ilość jakiegoś produktu. Jest wiele wariantów budowy takiego zakładu, różniących się pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych. Upraszczając załóżmy, że są dwa warianty, a nakłady inwestycyjne konieczne do realizacji każdego z nich oznaczmy przez I1 i I2, przy czym I1I2. Analiza efektywności obu tych wariantów ma oczywiście sens tylko wtedy, kiedy wariant bardziej kapitałochłonny pozwala na uzyskanie tej samej produkcji co wariant mniej kapitałochłonny (L), lecz przy koszcie wytwarzania jednostki produktu niższym wskutek mniejszych nakładów pracy żywej niezbędnej do wytworzenia tej jednostki”...

więcej

stworzenie leku

Ponieważ stworzenie nowego leku kosztuje setki milionów dolarów4, zapewnienie odpowiedniej liczby inwestorów gotowych wyłożyć tak ogromne pieniądze jest warunkiem koniecznym nowych odkryć i nowych leków. Dla tych, którzy ograniczają się w swoim rozumowaniu do fazy wstępnej, sytuacja ta wygląda całkiem inaczej. Zamiast zastanowić się nad przebiegiem procesu tworzenia leku, uważają go jako coś, co się jakoś tam pojawiło na rynku, skupiając się na cenach lekarstw, zyskach firm farmaceutycznych, i na tym, skąd się te zyski biorą...

więcej