Monthly Archives Wrzesień 2015

Koszty stale

Praktyka gospodarcza dzieli także koszty produkcji na stałe i zmienne. Koszty stałe są to wszystkie rodzaje kosztów, które nie zależą od rozmiarów produkcji. Zalicza się do nich przede wszystkim koszty amortyzacji maszyn i urządzeń oraz budynków fabrycznych. Wchodzi do nich. również część kosztów płacy. Wiadomo, iż niezależnie od tego czy zakład produkuje, czy nie — część załogi musi być zatrudniona w celu utrzymania go w stanie zdolnym do podjęcia produkcji (dotyczy to konserwatorów maszyn itd.). Do tych kosztów zalicza się także stałe opłaty, niezależne od wielkości produkcji (opłaty za użytkowanie gruntu, stałe opłaty telefoniczne itd.). Koszty zmienne są to wszystkie rodzaje kosztów, które zwiększają się w miarę wzrostu produkcji...

więcej

koordynacja cenami

Gospodarka, w której indywidualne plany ludzi i ich działania, w odpowiedzi na zmiany w relacjach popytu i podaży, koordynowane są przez mechanizm cenowy, który służy jako zespół bodźców dostosowujących indywidualne decyzje do wielkości dostępnych zasobów posiada wiele określeń. Włączając w to kapitalizm i wolny rynek. O tym, co takie gospodarki w rzeczywistości wytwarzają, bez względu na ich nazwę, zależy od ruchu cen kierującego surowce, produkty finalne i samych ludzi do miejsc, w których istnieje na nie największy popyt. Co więcej, aby to uczynić nie potrzebna jest jakakolwiek ingerencja władzy państwowej usiłującej cały ten proces kontrolować. Dla ludzi, którzy nie żyli nigdy w gospodarce wolnorynkowej, a nawet dla takich co w niej żyli, cały ten proces wydaje się niewiarygodny...

więcej

Dochody ludnosci

Dochody ludności związane z jej aktywnością zawodową powstają nie tylko w przedsiębiorstwach wytwarzających dochód narodowy, ale także w tych zakładach pracy w sferze materialnej, które nie są przedsiębiorstwami (zakłady rzemieślnicze, rodzinne gospodarstwa rolne), oraz w zakładach pracy poza tą sferą. W gospodarce drobnotowarowej dochodobiorcy występują w podwójnej roli: jednocześnie jako wytwórcy dochodu narodowego i jako właściciele środków produkcji. Wytworzona produkcja i zawarta w niej produkcja czysta są ich własnością. O przeznaczeniu produkcji czystej albo na potrzeby rozwoju, albo na potrzeby konsumpcyjne (przekształceniu jej w dochód konsumpcyjny) decyduje sam wytwórca-właściciel, a podział ten, pod naciskiem obu grup potrzeb, zmienia się z okresu na okres...

więcej

alokacja zasobow

W jaki sposób praca przymusowa wpływa na alokację zasobów rzadkich, czyli występujących w niedoborze, posiadających alternatywne wykorzystanie – a tym samym, jak wpływa na dobrobyt całego społeczeństwa? Ponieważ praca przymusowa, jak wskazują znaczenie tego terminu nie musi być opłacana ekwiwalentem odzwierciedlającym wartość użytych do jej wykonania, czasu i wysiłku, taka praca używana jest często do wykonywania zadań mniej wartościowych niż jej alternatywne wykorzystanie. Dlatego armię / poboru stać na zaciągnięcie do wojska chemika, który prowadził bodzie w jednostce magazyn odzieży. W wojsku zawodowym, wychodzi znacznie taniej zatrudnić do tego celu cywilnego urzędnika niż płacić za rutynowe prace pensję, na którą zgodziłby się chemik czy inny wykwalifikowany specjalista...

więcej

planowanie w gospodarce rynkowej

Planowanie, jako świadome regulowanie niektórych procesów także o charakterze makroekonomicznym, jest znane poza systemem socjalistycznym od kilkudziesięciu lat. Może ono obejmować różne poziomy działalności: wielkich przedsiębiorstw, innych jednostek i organizacji, np. w układzie terytorialnym, oraz państwa. Na każdym z tych poziomów ogranicza ono wyłączność regulatorów rynkowych. Mimo presji przeciwników wszelkiej ingerencji makroekonomicznej już od początku lat trzydziestych pod wpływem wielkiego kryzysu spojrzenie na gospodarkę kapitalistyczną stało się bardziej całościowe, co uzasadniała sformułowana w tym czasie teoria J. M. Keynesa...

więcej

przez posrednika

Jeśli nawet nie mamy do czynienia z regulowaniem cen usług medycznych, korzystanie przy płaceniu za nie z pośrednika zmienia sposób, w jaki pacjenci ze służy zdrowia korzystają. Pomimo incydencji do traktowania opieki medycznej, jako mniej lub bardziej uniwersalnej „potrzeby”, ilość dostarczonej opieki różni się znacznie w zależności od tego, kto za opiekę płaci. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych, wykorzystanie wolnych od podatku tzw. medycznych kont oszczędnościowych wzrasta najszybciej w grudniu, gdyż środki niewykorzystane na tych kontach nie mogą być przenoszone na następny rok. Jedna z sieci sklepowych zajmujących się sprzedażą okularów informuje, że jej sprzedaż w grudniu jest o 25 proc...

więcej

Wybuch wojny

W drugiej połowie lat trzydziestych bieg wydarzeń zmierzał do nowego konfliktu światowego. Niemcy hitlerowskie, sprzymierzone z Włochami oraz Japonią, dążyły do podporządkowania sobie świata. W lipcu 1936 r. w Hiszpanii wybuchł skierowany przeciwko republice bunt pod przywództwem gen. Franco. Wkrótce zyskał on poparcie Niemiec i Włoch i po kilku latach okrutnej wojny domowej w Hiszpanii zwyciężyła dyktatura faszystowska. 12 marca 1938 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Wiednia, dokonując przyłączenia (Anschlussu) Austrii do III Rzeszy. 29 września tegoż roku w Monachium konferencja szefów rządów Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji zaakceptowała żądanie A. Hitlera, by okroić obszar ziem czeskich na rzecz Niemiec...

więcej

ograniczenia

Pomimo ostrej granicy odróżniającej zasady pracy wolnej od zasad pracy przymusowej, nawet w stosunku do ludzi wolnych istnieje możliwość nakładania ograniczeń. Dzieje się tak poprzez system praw czy decyzje polityczne, które – zezwalają na wykonywanie jakiejś pracy czy zawodu – jedynie pod warunkiem posiadania licencji zawodowej czy przynależności do związku zawodowego. Tymczasem zarówno członkostwo w związku, jak i ilość wymaganych licencji, podlegają arbitralnej reglamentacji. W pełni dobrowolna umowa między pracodawcą a pracobiorcą istnieje na wolnym rynku raczej jako model, a nie rzeczywistość...

więcej

rewolucyjny system medyczny

Kiedy w latach 1970. kanadyjska prowincja Quebec stworzyła swój własny system opieki medycznej, spadła ilość konsultacji telefonicznych, wzrosła ilość wizyt i spadł czas ich trwania. Innymi słowy, stan zdrowia, który przed nastaniem państwowej służby zdrowia nie wymagał, zarówno w opinii pacjenta, jak i lekarza, osobistej wizyty w gabinecie, teraz pochłaniał znacznie więcej czasu pacjenta (podróż do lekarza) i doktora (w gabinecie), redukując tym samym ilość czasu wymaganego przez ludzi z poważniejszymi dolegliwościami. Innymi słowy, jeśli lekarz opłacany jest w zależności od ilości wizyt, leczenie które wymagałoby normalnie pięciu wizyt, weźmie teraz dziesięć lub więcej wizyt, tyle że krótszych...

więcej

Koszty

W skład kosztów materialnych wchodzą: 1) amortyzacja, tj. wartość środków pracy zużytych w procesie produkcji (wartość narzędzi produkcji, budynków fabrycznych itd.) 2) surowce i materiały oraz paliwo i energia 3) usługi: transportowe, remontowe, obróbki obcej itp. Amortyzacja stanowi część wartości środków pracy przeniesionej na nowo wytworzone produkty. Surowce i materiały — to przedmioty pracy, które zostały przetworzone w procesie produkcji, a ich wartość — zachowana. Amortyzacja i surowce wraz z pozostałymi kosztami materialnymi stanowią pracę uprzedmiotowioną (jako część wartości towarów Marks oznaczył ją symbolem c). W skład kosztów płacy wchodzą: 1) płace podstawowe, 2) premie, nagrody, 3) ubezpieczenia społeczne...

więcej